EXERT Centrum Języków Obcych

Strona bierna

W stronie biernej fakt wykonania czynności jest ważniejszy od jej wykonawcy.

0W celu przekształcenia zdania ze strony czynnej na bierną należy:

**rozpocząć "nowe" zdanie od wyrazy bądź wyrażenia występującego w "starym" zdaniu tuż po czasowniku (orzeczeniu), np.

They are watching [czasownik!!!] a football match
czyli zaczynamy zdanie w passive voice od "a football match".

**wiedząc w jakim czasie jest "stare" zdanie trzeba przekształcić czasownik wg jednego z poniższych wzorów, np.

They are watching [czasownik w Present Continuous] a football match

**czyli zdanie w passive voice będzie wyglądać tak:

A football match is being watched .

**jeśli ważne jest kto wykonał daną czynność - na końcu zdania w passive voice trzeba umieścić wyrażenie "by + wykonawca (czyli podmiot zdania w stronie czynnej)" - czyli krótko mówiąc to, co było na początku teraz "idzie" na koniec

**ostateczna wersja zdania powinna wyglądać następująco:

A FOOTBALL MATCH IS BEING WATCHED BY THEM


Wzory tworzenia strony biernej w najważniejszych czasachPRESENT SIMPLE:

active: He cooks dinner.
passive: Dinner is cooked by him.

        am/is/are + III forma czasownikaPRESENT CONTINUOUS:

active: She is reading a book.
passive: A book is being read by him.

        is/are/am + being + III forma czasownikaPRESENT PERFECT:

active: They have won the match .
passive: The match has been won by them.

        have/has + been + III formaPAST SIMPLE:

active: They ate the cake .
passive: The cake was eaten by them.

        was/were + III formaPAST CONTINUOUS:

active: Mike was reading a newspaper .
passive: A newspaper was being read by Mike.

        was/were + being + III formaPAST PERFECT:

active: She had stolen the money .
passive: The money had been stolen by her. <

        had + been + III forma (czyli tak naprawdę dodaje się tylko been)
FUTURE SIMPLE:

active: I will feed my dog .
passive: My dog will be fed by me.

        will + be + III forma