EXERT Centrum Języków Obcych

Czasowniki nieregularne

IRREGULAR VERBS

INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE POLISH EQUIVALENT(S)
abide abode/abided abode/abided/abiden wytrwać/dotrzymać/przestrzegać
arise arose arisen pojawić, nadarzyć
awake awoke/awaked awoken/awaked obudzić się, ocknąć
backbite backbit backbitten nagadać na kogoś
backslide backslid backslid/backslidden wrócić na złą drogę
bewas/were beenbyć
bear bore born/borenosić
beat beat beat/beaten bić
become became become stać się, zostać
begin began begun zaczynać/rozpoczynać
bend bent bent zginać
bet bet bet zakładać/obstawiać
bid bade bid/bidden żegnać, witać
bid bid bid oferować
bind bound bound (z)wiązać
bite bit bitten gryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown wiać/dmuchać
break broke broken łamać/zepsuć
breed bred bred hodować
bring brought brought przynosić
broadcast broadcast(ed) broadcast(ed) nadawać/transmitować
browbeat browbeat browbeat(en) zastraszyć
build built built budować
burn burnt/burned burnt/burned palić
burst burst burst wybuchnąć
bust bust(ed) bust(ed) nawalić/zepsuć
buy bought bought kupować
cast cast cast rzucać
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
cling clung clung trzymać się/uczepić
clothe clothed/clad clothed/clad ubierać
come came come przybywać
cost cost cost kosztować
creep crept crept skradać
crossbreed crossbred crossbred krzyżować
cut cut cut ciąć
daydream daydreamt/daydreamed daydreamt/daydreamed marzyć
deal dealt dealt zająć/uporać się
dig dug dug kopać
disprove disproved disproved/disproven obalić
dive dove/dived dived nurkować
do did done robić
draw drew drawn rysować
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed snić
drink drank drunk pić
drive drove driven prowadzić samochód
dwell dwelt/dwelled dwelt/dwelled mieszkać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upaść
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
fit fitted/fit fitted/fit pasować
flee fled fled uciekać
fling flung flung rzucić się
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zabraniać
forecast forecast forecast przepowiadać
forego(forgo) forewent foregone zrezygnować
foresee foresaw foreseen przewidzieć
foretell foretold foretold przepowiadać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczać
forsake forsook forsaken opuszczać
freeze froze frozen zamarzać
frostbite frostbit frostbitten odmrozić
get got got/gotten dostać
give gave given dawać
go went gone iść/jechać
grind ground ground rozdrobnić
grow grew grown rosnąć
hand-feed hand-fed hand-fed karmić z ręki
handwrite handwrote handwritten pisać odręcznie
hang hung hung wieszać
hang* hanged hanged powiesić (!!!)
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hew hewed hewn/hewed ciosać
hide hid hidden chować
hit hit hit uderzyć
hold held held trzymać
hurt hurthurt ranić/kaleczyć
inbreed inbred inbred kojarzyć krewniaczo
inlay inlaid inlaid inkrustować
input input/inputted input/inputted wprowadzać (dane)
interbreed interbred interbred krzyżować
interweave interwove/interweaved interwoven/interweaved splatać
jerry-build jerry-built jerry-built budować byle jak
keep kept kept trzymać
kneel knelt/kneeled knelt/kneeled klęczeć
knit knitted/knit knitted/knit robić na drutach
know knew known wiedzieć
lay laid laid kłaść
lead led led prowadzić
lean leaned/leant leaned/leant chylić się
leap leaped/leapt leaped/leapt skoczyć
learn learned/learnt learned/learnt uczyć się
leave left left zostawić/opuścić
lend lent lent pożyczyć
let let let pozwolić
lie lay lain leżeć
lie* lied lied kłamać (!)
light lit/lighted lit/lighted zapalić
lip-read lip-read lip-read czytać z ruchu warg
lose lost lost zgubić, stracić
make made made robić
mean meant meant znaczyć
meet met met spotkać
miscast miscast miscast niewłaściwie obsadzić
misdeal misdealt misdealt źle rozdać
mishear misheard misheard źle usłyszeć
mislay mislaid mislaid zapodziać
mislead misled misled wprowadzić w błąd
misread misread misread błędnie odczytać
misspell misspelled/misspelt misspelled/misspelt robić błędy ort.
misspend misspent misspent trwonić
mistake mistook mistaken pomylić się
misunderstand misunderstood misunderstood źle zrozumieć
miswrite miswrote miswritten źle napisać
mow mowed mowed/mown kosić/strzyc
offset offset offset zrównoważyć
outbid outbid outbid przelicytować
outdo outdid outdone przewyższyć
outgrow outgrew outgrown wyrosnąć
outrun outran outrun wyprzedzić
outsell outsold outsold sprzedać lepiej niż...
outshine outshone/outshined outshone/outshined przyćmić
outspeak outspoke outspoken mówić bez ogródek
overbid overbid overbid przelicytować
overbuild overbuilt overbuilt nadbudować
overcome overcame overcome przezwyciężyć
overdo overdid overdone przesadzić
overdraw overdrew overdrawn przekroczyć
overeat overate overeaten przejeść się
overfeed overfed overfed przekarmić
overhang overhung overhung zwisać
overhear overheard overheard zasłyszeć
overlay overlaid overlaid pokryć
overpay overpaid overpaid przepłacić
override overrode overridden zlekceważyć
overrun overran overrun opanować/najechać
oversee oversaw overseen nadzorować
oversell oversold oversold sprzedać ponad zapas
oversew oversewed oversewn/oversewed zszywać na okrętkę
overshoot overshot overshot minąć/przejechać
oversleep overslept overslept zaspać
overspend overspent overspent wydać za dużo
overtake overtook overtaken wyprzedzić
overthrow overthrew overthrown obalić
overwrite overwrote overwritten nadpisać
partake partook partaken brać udział/krzepić się
pay paid paid płacić
plead pleaded/pled pleaded/pled błagać
prepay prepaid prepaid płacić z góry
preset preset preset nastawić
proofread proofread proofread robić korektę
prove proved proved/proven udowodnić
put put put położyć
quick-freeze quick-froze quick-frozen zamrozić głęboko
quit quit/quitted quit/quitted zrezygnować
read read read czytać
rebroadcast rebroadcast(ed) rebroadcast(ed) retransmitować
rebuild rebuilt rebuilt przebudować
recast recast recast zmienić (np.obsadę)
redo redid redone przerobić
refit refit/refitted refit/refitted zmienić wyposażenie
rehang rehung rehung przewiesić
rehear reheard reheard ponownie rozpatrzeć
relay relaid relaid kłaść raz jeszcze
relay* relayed relayed przekazywać (!!!)
relearn relearn/relearned/td>relearn/relearned uczyć się ponownie
remake remade remade przerobić
repay repaid repaid spłacić/odwdzięczyć
reread reread reread czytać raz jeszcze
rerun reran rerun wznowić
resell resold resold odsprzedać
reset resetreset przestawić/regulować
retake retook retaken zdawać ponownie
reteach retaught retaught uczyć jeszcze raz
retell retold retold opowiedzieć od nowa
rethink rethought rethought przemyśleć
retread retread retread bieżnikować
retrofit retrofitted/retrofit retrofit/retrofitted wyposażyć
rewind rewound rewound przewijać/cofać
rewrite rewrote rewritten przepisać
rid rid rid pozbyć się
ride rode ridden jeździć
ring rang rung dzwonić
rise rose risen zbierać
roughcast roughcast roughcast tynkować kamykami
run ran run biegać
saw sawed sawed/sawn piłować
say said saidmówić
see saw seenwidzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set setustawić/ustalić
sew sewed sewed/sewn szyć
shake shook shaken potrząsnąć
shave shaved shaved/shaven golić
shear sheared sheared/shorn strzyc
shed shed shed pozbywać się
shine shined/shone shined/shone świecić/lśnić
shit shit/shat/shitted shit/shat/shitted sr.ć (wulg.)
shoot shot shot strzelać
show showed showed/shown pokazywać
shrink shrank/shrunk shrunk kurczyć się
shut shut shut zamykać
sight-read sight-read sight-read grać z nut
sing sang sung śpiewać
sink sank/sunk sunk ton±ć
sit sat sat siedzieć
slay slew/slayed slain/slayed zabić
slay* slayed slayed rozśmieszyć (!!!)
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać
sling slung slung ciskać/miotać
slink slinked/slunk slinked/slunk wymknąć się
slit slit slit rozciąć
smell smelled/smelt smelled/smelt pachnieć/śmierdzieć
sneak sneaked/snuck sneaked/snuck skradać
sow sowed sown/sowed siać
speak spoke spoken mówić
speed sped/speeded sped/speeded przyspieszyć
spell spelled/spelt spelled/spelt pisać poprawnie
spend spent spent spędzać
spill spilled/spilt spilled/spilt rozlać
spin spun spun kręcić/obrócić
spit spit/spat spit/spat pluć
split splitsplit rozdzielić
spoil spoiled/spoilt spoiled/spoilt zepsuć
spoon-feed spoon-fed spoon-fed karmić łyżeczką
spread spread spread rozprzestrzeniać
spring sprang/sprung sprung skakać
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck wbić/przykleić
sting stung stung użądlić
stink stank/stunk stunk cuchnąć
strew strewed strewn/strewed rozrzucić
stride strode stridden kroczyć
strike struck struck/stricken uderzyć
string strung strung nawlec
strive strove/strived striven/strived dążyć do czegoś
sublet sublet sublet dzierżawić
sunburn sunburned/sunburnt sunburned/sunburnt opalać sie
swear sworesworn przysięgać/kląć
sweat sweat/sweated sweat/sweated pocić się
sweep swept swept zamiatać
swell swelled swollen/swelled puchnąć
swim swam swum pływać
swing swung swung kołysać/hustać
take took taken brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn drzeć
telecast telecast telecast nadawać w tv
tell told told opowiadać
test-drive test-drove test-driven odbywać jazdę próbną
test-fly test-flew test-flown oblatywać
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
thrust thrust thrust pchać
tread trod trodden/trod kroczyć
typecast typecast typecast obsadzić w typowej roli
typeset typeset typeset zrobić skład
typewrite typewrote typewritten pisać na klawiaturze
unbend unbent unbent wyprostować
unbind unbound unbound rozwiązać
unclothe unclothed/unclad unclothed/unclad rozebrać
underbid underbid underbid złożyć niższą ofertę
undercut undercut undercut stosować dumping
underfeed underfed underfed niedożywiać
undergo underwent undergone przejść (coś)
underlie underlay underlain stanowić podłoże
undersell undersold undersold zaniżać cenę
underspend underpent underspent wydawać mniej
understand understood understood rozumieć
undertake undertook undertaken przedsięwziąć
underwrite underwrote underwritten ubezpieczyć
undo undid undone zmarnować
unfreeze unfroze unfrozen rozmrozić
unhide unhid unhidden odsłonić
unlearn unlearned/unlearnt unlearned/unlearnt oduczyć się
unstick unstuck unstuck odkleić
unstring unstrung unstrung rozstroić
unwind unwound unwound rozwinąć
uphold upheld upheld stać na straży
upset upset upset zmartwić
wake woke/waked woken/waked budzić
waylay waylaid waylaid zatrzymać/napaść
wear wore worn nosić na sobie
weave wove/weaved woven/weaved tkać/wić się
wed wed/wedded wed/wedded pobrać się
weep wept wept łkać/płakać
wet wet/wetted wet/wetted zmoczyć
win won won wygrać
wind wound wound nakręcić
withdraw withdrew withdrawn wycofać
withhold withheld withheld wstrzymać się
withstand withstood withstood przeciwstawić
wring wrung wrung wyżąc/wykręcić
write wrote written pisać